Thăm Và Làm Việc

Thăm Và Làm Việc của lãnh đạo, cán hộ công ty đến công nhân nơi làm việc. Nhằm động viên tới công nhân viên có tinh thần làm việc hiệu quả hơn