Hình Ảnh Giờ Ăn của các Bạn Thực Tập Sinh - Sao Việt

Thực Tập Sinh khi học tại Trường Đào Tạo sẽ được ăn tại nhà ăn của Nhà trường. Bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng và đảm bảo an toàn thực phẩm